Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten van en overeenkomsten tussen Receptioniste NEXT en opdrachtgever en op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van medewerkers aan opdrachtgevers als omschreven in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek.
 2. De toepasselijkheid van andere of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze schriftelijk door Receptioniste NEXT zijn aanvaard.

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Receptioniste NEXT: Ad hoc Detachering, handelend onder Receptioniste NEXT, statutair gevestigd te ‘s Gravenhage.
 2. Medewerker: de werknemer die ter beschikking wordt gesteld aan derde(n) om krachtens een door die derde(n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die derde(n).
 3. Detacheringovereenkomst: de arbeidsovereenkomst tussen Receptioniste NEXT en medewerker, waarbij de medewerker door Receptioniste NEXT in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van Receptioniste NEXT ter beschikking wordt gesteld van opdrachtgever(s) om krachtens door die opdrachtgever(s) aan Receptioniste NEXT verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgever(s).
 4. Opdrachtgever: de derde als bedoeld in lid b.
 5. Opdracht: de overeenkomst tussen Receptioniste NEXT en opdrachtgever op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele medewerker door Receptioniste NEXT aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld – daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet ten aanzien van een vervangende medewerker, indien vervanging is toegestaan en daadwerkelijk plaatsvindt – om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten tegen betaling van het opdrachtgevertarief door de opdrachtgever aan Receptioniste NEXT.
 6. Opdrachtgevertarief: het tarief dat Receptioniste-NEXT aan de opdrachtgever in rekening brengt per uur zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.

Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes

Alle offertes van Receptioniste-NEXT zijn vrijblijvend.

Artikel 4. Duur van de opdracht

 1. De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan:
  – óf voor een vastgestelde tijd,
  – óf voor een bepaalbare periode; dat wil zeggen voor een periode die eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet (een gebeurtenis die intreedt onafhankelijk van de wil van partijen),
  – óf voor een bepaalbare periode, die een vastgestelde tijd niet overschrijdt.
 3. Bij de vastlegging van een bepaalbare periode, als bedoeld in lid b. kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat door het intreden van elke afzonderlijke gebeurtenis de opdracht eindigt.
 4. De opdracht voor onbepaalde tijd is de opdracht, die niet voor bepaalde tijd is aangegaan als bedoeld in lid b. en c.

Artikel 5. Opzegging opdracht

 1. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd mits er sprake is van geldige reden, tenzij schriftelijk is overeengekomen, dat opzegging tijdelijk is uitgesloten als bedoeld in lid b hieronder.
 2. Bij de opdracht voor onbepaalde tijd kan dit recht van opzegging worden uitgesloten voor een bepaalde en/of voor een bepaalbare tijd.
 3. De opdracht voor bepaalde tijd kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen, dat tussentijdse opzegging is toegestaan.
 4. Bij de opdracht voor bepaalde tijd kan dit recht van tussentijdse opzegging worden toegestaan gedurende een bepaalde of bepaalbare tijd.
 5. Indien (tussentijdse) opzegging mogelijk is, moet steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is opgezegd.
  Het hier in lid e. bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de opdracht op grond van een (bijzondere) proeftijd, die schriftelijk is overeengekomen bij opdracht, of op grond van enige andere bepaling vervat in de opdracht of deze Algemene Voorwaarden.
 6. Het recht van (tussentijdse) opzegging kan aan andere termijnen en nadere voorwaarden worden gebonden.

Artikel 6. Einde van de opdracht

 1. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd of doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet, als bedoeld in artikel 4 lid b. en c.
 2. Elke opdracht (voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd) kan worden beëindigd door opzegging, indien (tussentijdse) opzegging is toegestaan.

Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever uitvoering te geven aan het hieronder in lid g. bepaalde.

 1. Elke opdracht eindigt van rechtswege indien de opdrachtgever met de ingevolge de opdracht ter beschikking gestelde medewerker een rechtstreekse arbeidsverhouding is aangegaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 èn de opdrachtgever bovendien jegens Receptioniste NEXT is nagekomen alle verplichtingen die voor de opdrachtgever voortvloeien uit het bepaalde in artikel 8.
 2. Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Receptioniste NEXT de medewerker niet meer ter beschikking kan stellen aan de opdrachtgever doordat de detacheringovereenkomst tussen Receptioniste NEXT en medewerker is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet. Dit einde treedt echter niet in als Receptioniste NEXT vervanging van de medewerker kan aanbieden en deze vervanging daadwerkelijk plaatsvindt binnen vier weken na de datum waarop de oorspronkelijke medewerker niet meer ter beschikking kon worden gesteld. De opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van die andere medewerker. Met vervanging van de medewerker door een andere medewerker wordt in het hiervoor bedoelde geval gelijk gesteld eventuele terugplaatsing van de eerder ter beschikking gestelde medewerker. Receptioniste NEXT blijft echter in de hiervoor genoemde situaties gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen volledige schadevergoeding, inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, indien de detacheringovereenkomst is geëindigd wegens een oorzaak toerekenbaar aan de opdrachtgever, tenzij het bepaalde in artikel 8 toepassing heeft gevonden.
 3. Indien Receptioniste NEXT de medewerker gedurende een periode van vier weken achtereen niet ter beschikking kan stellen van de opdrachtgever en de opdracht niet is geëindigd ingevolge het hiervoor in lid d. bepaalde en evenmin binnen voornoemde periode de medewerker door een andere medewerker daadwerkelijk is vervangen met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere medewerker (mits in het hiervoor bedoelde geval krachtens opdracht vervanging door Receptioniste NEXT van de medewerker is toegestaan), is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht schriftelijk onverwijld te beëindigen, behoudens het volgende. De opdrachtgever is niet gerechtigd de opdracht te beëindigen, indien Receptioniste NEXT de medewerker niet ter beschikking kon stellen wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever. In laatstgenoemd geval blijft de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort te voldoen aan Receptioniste NEXT het opdrachtgevertarief over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren. Daarnaast is Receptioniste NEXT dan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen volledige schadevergoeding, inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand. Indien de opdrachtgever krachtens het hiervoor in dit lid e. bepaalde gerechtigd is de opdracht te beëindigen en van dat recht gebruik maakt, eindigt de opdracht onverwijld na ontvangst van het desbetreffende bericht.
 4. De opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding vanaf het tijdstip dat Receptioniste NEXT de ontbinding van de opdracht inroept, omdat de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden of in staat van faillissement is verklaard of aan opdrachtgever surséance van betaling is verleend. Indien Receptioniste NEXT van dit recht op onverwijlde ontbinding en beëindiging van de opdracht gebruik maakt, laat dit onverlet het recht van Receptioniste NEXT volledige schadevergoeding inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand te vorderen van de opdrachtgever. Voorts blijft onverlet de verplichting van de opdrachtgever uitvoering te geven aan het hieronder in lid g bepaalde.
 5. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever (voor zover toegestaan) behelst het verzoek van de opdrachtgever aan Receptioniste NEXT de terbeschikkingstelling van de medewerker aan de opdrachtgever te beëindigen, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW en wel tegen de datum waartegen de opdracht rechtsgeldig is beëindigd. Voorzover nodig wordt de opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht aan Receptioniste NEXT tegen de datum waartegen de opdracht rechtsgeldig is opgezegd. Op eerste verzoek van Receptioniste NEXT bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan Receptioniste NEXT beëindiging van de terbeschikkingstelling van de medewerker te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld en wel tegen datum waartegen rechtsgeldig is opgezegd. Beëindiging van de opdracht wegens ontbinding als bedoeld in lid f. hierboven behelst eveneens het verzoek van de opdrachtgever aan Receptioniste NEXT de terbeschikkingstelling van de medewerker aan de opdrachtgever te beëindigen, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW en wel tegen de datum waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden. Die ontbinding vindt haar oorzaak in een gedraging/misdraging van de opdrachtgever. In een dergelijke gedraging/misdraging van opdrachtgever ligt besloten het verzoek van opdrachtgever aan Receptioniste NEXT tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de medewerker overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:37 lid 1 BW. Voorzover nodig wordt de opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht aan Receptioniste NEXT tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is ontbonden, zoals hiervoor bedoeld. Op eerste verzoek van Receptioniste NEXT bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan Receptioniste NEXT de beëindiging van de terbeschikkingstelling van de medewerker te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld en wel tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.

Artikel 7. Einde terbeschikkingstelling

 1. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling van de medewerker. Daarnaast eindigt de terbeschikkingstelling van de medewerker in de volgende gevallen.
 2. Elke terbeschikkingstelling eindigt onverwijld na de melding van de medewerker aan Receptioniste NEXT of aan de opdrachtgever dat hij niet in staat is de detacheringarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval, mits het zogenaamde beding (als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW) is opgenomen in de detacheringovereenkomst van Receptioniste NEXT met de medewerker en de looptijd van dat beding nog niet is verstreken. Dit beding houdt in, dat de detacheringovereenkomst van rechtswege eindigt, doordat de terbeschikkingstelling van de medewerker door Receptioniste NEXT aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt. Indien de detacheringovereenkomst betreffende een ter beschikking gestelde medewerker dit beding bevat en de looptijd daarvan nog niet is verstreken, stelt Receptioniste NEXT de opdrachtgever daarvan de op hoogte en geeft zo goed mogelijk aan wanneer de looptijd van het beding verstrijkt. Gedurende de looptijd van dit beding verzoekt de opdrachtgever aan Receptioniste NEXT – onverwijld na de melding dat de medewerker arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval – de terbeschikkingstelling van die medewerker onmiddellijk te beëindigen. Voor zover nodig wordt opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht aan Receptioniste NEXT. Op eerst verzoek van Receptioniste NEXT bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan Receptioniste NEXT de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht onmiddellijk na de melding van de medewerker zoals in de aanvang van dit lid b bedoeld.
 3. De terbeschikkingstelling van de medewerker eindigt voorts indien en zodra de opdrachtgever aan Receptioniste NEXT verzoekt de terbeschikkingstelling van de medewerker te beëindigen, mits in geval van een dergelijk verzoek krachtens opdracht of uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden vervanging van de medewerker door Receptioniste NEXT is toegestaan èn die vervanging bovendien binnen vier weken na dat verzoek daadwerkelijk plaatsvindt. De opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van die andere medewerker. Op eerste verzoek van Receptioniste NEXT bevestigt de opdrachtgever schriftelijk beëindiging van de terbeschikkingstelling van de te vervangen medewerker te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld.
 4. De mogelijkheid tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de medewerker met voorzetting van de opdracht ten aanzien van de vervangende medewerker, zoals bedoeld in lid c. hiervoor, kan aan een bepaalde en/of bepaalbare looptijd en aan nadere voorwaarden worden gebonden. De opdrachtgever zal steeds een aanzegtermijn in acht nemen van tenminste twee weken. Op de opdrachtgever trust de bewijslast dat tijdig is aangezegd. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de terbeschikkingstelling op grond van een (bijzondere) proeftijd, die schriftelijk is overeengekomen bij opdracht, of op grond van enige andere bepaling vervat in de opdracht of deze Algemene Voorwaarden.
 5. Receptioniste NEXT is gerechtigd eventueel een verzoek van de opdrachtgever tot beëindiging van de ter beschikkingstelling van de medewerker, dat niet voldoet aan de hiervoor in de leden c. en d. bedoelde voorwaarden, toch te aanvaarden, met het gevolg dat door dat verzoek de terbeschikkingstelling onverwijld ten einde komt. Aan die aanvaarding kan Receptioniste NEXT voorwaarden verbinden.

Artikel 8. Rechtstreekse arbeidsverhouding

 1. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de medewerker die ter beschikking gesteld wordt of werd, indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde (zie ook artikel 6 lid c).
 2. De opdrachtgever brengt Receptioniste NEXT schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de medewerker een rechtstreeks dienstverband aan te gaan alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De opdrachtgever vraagt daarbij aan Receptioniste NEXT tegen welk tijdstip de medewerker de detacheringovereenkomst met Receptioniste NEXT rechtsgeldig kan doen eindigen.
 3. De opdrachtgever ziet erop toe en staat ervoor in dat de medewerker de detacheringovereenkomst met Receptioniste NEXT rechtsgeldig beëindigd of beëindigd heeft op het tijdstip dat de opdrachtgever met de medewerker een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel 8. De opdrachtgever zal geen rechtstreekse arbeidsverhouding met de medewerker aangaan indien en voor zolang de medewerker de detacheringovereenkomst niet rechtsgeldig kan doen eindigen en beëindigd heeft.
 4. Indien overeenkomstig het hiervoor in lid a. tot en met c. bepaalde de opdrachtgever tijdens een detacheringopdracht een rechtstreekse arbeidsverhouding wenst aan te gaan met de ingevolge die opdracht ter beschikking gestelde medewerker en ook aangaat, is de opdrachtgever aan Receptioniste NEXT verschuldigd een vergoeding ten bedrage van 70% van het laatstelijk geldende opdrachtgevertarief voor de betrokken medewerker en wel over een periode gelijk aan drie maanden minus de reeds door de betrokken medewerker bij de opdrachtgever gewerkte weken.
 5. Indien overeenkomstig het hiervoor in lid a. tot en met c. bepaalde de opdrachtgever tijdens een samenwerking op basis van de dienst Receptioniste op Afroep een rechtstreekse arbeidsverhouding wenst aan te gaan met de ingevolge die opdracht ter beschikking gestelde medewerker en ook aangaat, is de opdrachtgever aan Receptioniste NEXT verschuldigd een vergoeding ten bedrage van € 8500,-.
 6. Indien de opdrachtgever met de medewerker een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat binnen zes maanden na de beëindiging van de terbeschikkingstelling van die medewerker, is de opdrachtgever aan Receptioniste NEXT een vergoeding verschuldigd ten bedrage van € 8500,-
 7. Indien door tussenkomst van Receptioniste NEXT een medewerker aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en die mogelijke opdrachtgever met die medewerker een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat voordat de opdracht tot stand komt, is die mogelijke opdrachtgever aan Receptioniste NEXT een vergoeding  verschuldigd als volgt. Die vergoeding beloopt 70% van het opdrachtgevertarief, dat voor de betrokken medewerker gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke van toepassing zou zijn geweest indien de opdracht zou zijn tot stand gekomen, over een periode van drie maanden lopende vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding.
 8. Het opdrachtgevertarief, zoals meermalen vermeld in dit onderhavig artikel, wordt berekend over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de opdracht niet geëindigd.

Artikel 9. Verbod c.q. voorwaarden opschorting tewerkstelling medewerker

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de medewerker tijdelijk op te schorten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en de looptijd van dat opschortingrecht daarbij is vastgelegd.
 2. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten onder handhaving van de opdracht. Maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de medewerker of de medewerker niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever niettemin gehouden voor de duur van de opdracht onverkort te voldoen aan Receptioniste NEXT het opdrachtgevertarief over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren. Daarnaast is opdrachtgever gehouden de medewerker tot het werk toe te laten, tenzij opdrachtgever afdoende aantoont dat geen werk voor de medewerker voor handen is of de medewerker niet te werk kan worden gesteld.
 3. Indien de opdrachtgever wel gerechtigd is gedurende een bepaalde en/of onbepaalbare tijd de tewerkstelling tijdelijk op te schorten onder handhaving van de opdracht indien en voor zolang de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de medewerker of de medewerker niet tewerk kan stellen, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Receptioniste NEXT door middel van bescheiden en verklaringen en dergelijke afdoende aantonen dat tijdelijk geen werk voor de medewerker voorhanden is of de medewerker niet te werk kan worden gesteld. Gedurende die opschorting van de tewerkstelling zal Receptioniste NEXT alleen dan geen aanspraak maken op het opdrachtgevertarief, als bedoeld in lid b. en zal de opdrachtgever dit tarief niet verschuldigd zijn aan Receptioniste NEXT, indien en voorzover opdrachtgever afdoende aan zijn bewijsplicht heeft voldaan èn Receptioniste NEXT jegens de medewerker met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingplicht.

Artikel 10. Functie en arbeidstijd

 1. Bij de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de functie die de medewerker moet uitoefenen. Op eerste verzoek van Receptioniste NEXT toont de opdrachtgever afdoende aan dat de functieomschrijving overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Receptioniste NEXT onverwijld de passende functieomschrijving aanreiken, onverminderd het bepaalde in lid b en in artikel 16 lid c. De functie, zoals hiervoor aangegeven kan tijdens de opdracht worden aangepast conform de wensen van de medewerker, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt met een beroep op goed werkgeverschap of op (komende) wet- en regelgeving of rechtspraak.
 2. Indien en voor zover Receptioniste NEXT rechtstreeks of onrechtstreeks schade lijdt doordat de bij opdracht verstrekte functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie of doordat de later (aangereikte) aangepaste functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, is opdrachtgever gehouden die schade, inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, volledig aan Receptioniste NEXT te vergoeden. Dit laat onverlet overige (vordering)rechten van Receptioniste NEXT, bijvoorbeeld ertoe strekkende dat de opdrachtgever de medewerker in staat stelt de functie uit te oefenen die bij de opdracht door opdrachtgever is omschreven of nadien schriftelijk is aangepast.
 3. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de medewerker zullen niet meer respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij opdrachtgever is toegestaan. Op eerste verzoek van Receptioniste NEXT toont de opdrachtgever afdoende aan welke tijden en uren als hiervoor bedoeld gebruikelijk en toelaatbaar zijn in de onderneming waar de medewerker werkzaam  is. De tijden en uren, zoals hiervoor aangegeven kunnen tijdens de opdracht worden aangepast conform de wensen van de medewerker, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt met een beroep op goed werkgeverschap of op (komende) wet- en  regelgeving  of rechtspraak.
 4. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren. Overwerk aansluitend op de normale werktijd en niet langer durende dan een half uur wordt niet als zodanig aangemerkt.
 5. Indien en voor zover Receptioniste NEXT rechtstreeks of onrechtstreeks schade lijdt doordat de bij opdracht bepaalde of later aangepaste werktijden, aantal arbeidsuren en rusttijden van de medewerker afwijken van de voorwaarden vermeld in lid c. of afwijken van de werkelijke tijden en uren die de medewerker werkt of rust, is de opdrachtgever gehouden die schade, inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, volledig aan Receptioniste NEXT te vergoeden. Dit laat onverlet overige (vordering)rechten van Receptioniste NEXT, bijvoorbeeld ertoe strekkende dat de opdrachtgever de medewerker in staat stelt de tijden en uren als bedoeld in lid c. in acht te nemen.
 6. De vakantie van de medewerker en de bijzondere verlofregeling worden geregeld conform de wet.
 7. De opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de opdracht- en, indien en voor zover dat bij het aangaan van de opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk – Receptioniste NEXT in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht Receptioniste NEXT zo tijdig in te lichten, dat Receptioniste NEXT dit contractueel kan inpassen in de rechtsverhouding met de medewerker.

Artikel 11. Terbeschikkingstelling, selectie, vervanging en beperking aansprakelijkheid 

 1. De opdrachtgever verstrekt aan Receptioniste NEXT nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de medewerker alsmede aangaande de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. Receptioniste NEXT relateert deze door opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de voor detachering in aanmerking komende krachten. Op die basis bepaalt Receptioniste NEXT naar beste kunnen welke medewerker ingevolge de opdracht ter beschikking wordt gesteld. Binnen het hier aangegeven kader is Receptioniste NEXT geheel vrij in de keuze van de medewerker die inzake de opdracht ter beschikking wordt gesteld bij aanvang van die opdracht, alsmede bij vervanging of terugplaatsing door Receptioniste NEXT van een medewerker, indien vervanging of terugplaatsing van de medewerker door Receptioniste NEXT krachtens opdracht of uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden is toegestaan. De opdrachtgever is gehouden de aldus door Receptioniste NEXT ter beschikking gestelde medewerker te werk te stellen overeenkomstig de opdracht en het bij deze Algemene Voorwaarden bepaalde.
 3. Receptioniste NEXT kan te allen tijde, niettegenstaande welke bepaling dan ook aan de opdrachtgever een schriftelijk voorstel doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde medewerker door een andere medewerker met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere medewerker, teneinde te kunnen toepassen het zogenaamde anciënniteitbeginsel en de overige regelgeving zoals omschreven in de (komende) ontslagrichtlijn voor de uitzend- en detacheringbranche. De opdrachtgever beslist op korte termijn of hij aan Receptioniste NEXT schriftelijk verzoekt de terbeschikkingstelling van de medewerker te beëindigen teneinde deze te doen vervangen door de voorgedragen andere medewerker met voortzetting van de opdracht als hiervoor bedoeld. De opdrachtgever beslist slechts negatief op het voorstel van Receptioniste NEXT op redelijke gronden en verstrekt dan een schriftelijke verklaring aan Receptioniste NEXT, die zodanig aannemelijk is, dat naar alle waarschijnlijkheid de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening die verklaring in het kader van een beoordeling van een aanvraag van een ontslagvergunning afdoende acht.
 4. Receptioniste NEXT kan te allen tijde, mits zulks bij opdracht schriftelijk is overeengekomen, aan de opdrachtgever voorstellen de ter beschikking gestelde medewerker te vervangen door een andere medewerker, indien dat naar het oordeel van Receptioniste NEXT noodzakelijk is wegens het intern bedrijfsbeleid en personeelsbeleid, ondermeer tot behoud van werkgelegenheid voor medewerker die daarop krachtens hun rechtspositie in het bijzonder aanspraak kunnen maken of tot anticiperende naleving van het anciënniteitbeginsel en de overige regelgeving zoals omschreven in de (komende) ontslagrichtlijn voor de uitzend- en detacheringbranche. De opdrachtgever beslist op korte termijn of hij aan Receptioniste NEXT schriftelijk verzoekt de terbeschikkingstelling van de medewerker te beëindigen teneinde deze te doen vervangen door de voorgedragen andere medewerker met voortzetting van de opdracht als hiervoor bedoeld. De opdrachtgever zal slecht dan bedoeld verzoek niet aan Receptioniste NEXT doen, indien daardoor opdrachtgever in zijn bedrijfsvoering zou worden benadeeld.
 5. Receptioniste NEXT schiet niet toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever, indien Receptioniste NEXT om welke reden dan ook een medewerker niet of althans niet op de wijze en in de omvang als bij opdracht of nadien overeengekomen aan opdrachtgever ter beschikking kan stellen. Receptioniste NEXT schiet niet toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever, indien Receptioniste NEXT krachtens opdracht of uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden een medewerker wel mag vervangen of terugplaatsen (binnen een bepaalde termijn), maar niet vervangt of terugplaatst om welke reden dan ook, daaronder begrepen enige reden van intern bedrijfsbeleid, interne bedrijfsvoering, personeelsbeleid of enig ander intern bedrijfsbelang van Receptioniste NEXT. Voor zover en voor zolang een (vervangende) medewerker niet aan de opdrachtgever ter beschikking kan worden gesteld is opdrachtgever echter niet gehouden aan Receptioniste NEXT te voldoen het opdrachtgevertarief over het per periode (week, maand, en dergelijk) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren, tenzij de (vervangende)medewerker niet ter beschikking kan worden gesteld wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan opdrachtgever.
 6. Receptioniste NEXT schiet evenmin toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever in geval van een beëindiging van de terbeschikkingstelling of niet-vervanging van de ter beschikking gestelde medewerker, waardoor rechtstreeks of onrechtstreeks de opdracht eindigt.
 7. Receptioniste NEXT is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van de medewerker, tenzij de opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na de aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij Receptioniste NEXT indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreeks gevolg is van grove schuld aan de zijde van Receptioniste NEXT. Elk eventueel recht op schadevergoeding als hiervoor bedoeld vervalt indien de opdrachtgever niet tijdig een schriftelijke klacht heeft ingediend als hiervoor aangegeven, waarbij de bewijslast dat de klacht tijdig is ingediend rust op de opdrachtgever. Receptioniste NEXT zal echter nimmer gehouden zijn een hogere schade te vergoeden dan een vergoeding gelijk aan 40% van het opdrachtgeverstarief dat betreffende die medewerker ingevolge de opdracht van toepassing was over de beoogde periode van opdracht, met een maximum van drie maanden.

Artikel 12. Tewerkstelling

 1. De opdrachtgever zal de medewerker te werk stellen conform het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, in het bijzonder in de artikelen 10 en 11.
 2. De opdrachtgever kan de medewerker slechts in afwijking van het bepaalde in lid a tewerkstellen, indien Receptioniste NEXT en de medewerker daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
 3. Tewerkstelling van de medewerker in het buitenland is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en indien dit al bij opdracht schriftelijk is overeengekomen en de medewerker daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 13. Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de medewerker bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de medewerker op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.
 3. De opdrachtgever verplicht zich om op de eerste werkdag van de medewerker inzage te vragen in het identiteitsbewijs van de medewerker, om zodoende de echtheid van het door de detacheringonderneming toegezonden kopie van dit identiteitsbewijs te controleren. De opdrachtgever is jegens detacheringonderneming aansprakelijk voor schade en verliezen die zij lijdt door het niet naleven van deze verplichting. De opdrachtgever vrijwaart de detacheringonderneming voor elke aansprakelijkheid van de detacheringonderneming als werkgever van de medewerker, voortvloeiende uit de niet nakoming van hiervoor omschreven verplichting.

Artikel 14. Garantie veiligheid en vrijwaring

 1. De opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij detacheringarbeid laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten voor de detacheringarbeid zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de medewerker bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woord schade lijdt. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de wetsbepaling van artikel 7:658 lid 4 BW, inhoudende dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft aansprakelijk is voor de schade die die persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt conform het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dat wetsartikel.
 2. De opdrachtgever zal aan Receptioniste NEXT en ook aan de medewerker voor de aanvang van de detacheringarbeid informatie verstrekken over de van de medewerker verlangde beroepskwalificatie alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
 3. Indien de medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
 4. De opdrachtgever zal aan de medewerker vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijk kosten van rechtsbijstand) die de medewerker in de uitoefening van zijn detacheringarbeid lijdt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in lid a., b. en c. genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 5. De opdrachtgever zal aan de medewerker vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de medewerker lijdt doordat een aan de medewerker toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen detacheringarbeid gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan.
 6. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in lid a. tot en met e.
 7. De opdrachtgever is jegens Receptioniste NEXT gehouden alle verplichtingen als bedoeld in lid a. tot en met f. onverkort na te komen.

Artikel 15. Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

 1. Receptioniste NEXT is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die medewerker toebrengt aan de opdrachtgever of aan derden.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Receptioniste NEXT voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Receptioniste NEXT als werkgever van de medewerker voortvloeiende uit schaden en verliezen die medewerker toebrengt aan de opdrachtgever of aan derden.
 3. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

Artikel 16. Uurbeloning en opdrachtgevertarief

 1. Voor de duur van de opdracht wordt de uurbeloning van de medewerker vastgesteld conform de regelgeving van toepassing krachtens de wet, zulks mede aan de hand van de functie-omschrijving, die de opdrachtgever bij de opdracht heeft verstrekt. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat de in werkelijkheid door de medewerker uitgeoefende (aangepaste) functie zou moeten leiden tot een hogere uurbeloning, zal Receptioniste NEXT de uurbeloning van de medewerker èn het opdrachtgevertarief, welke per jaar in casu gemaximaliseerd zal zijn tot 10% toename, dienovereenkomstig corrigeren en zal de opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie aan Receptioniste NEXT verschuldigd zijn.
 2. Wanneer gedurende een opdracht de functie van de medewerker wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan zullen de uurbeloning en het opdrachtgevertarief ongewijzigd blijven.
 3. Het hiervoor in lid a. en b. bepaalde laat onverlet dat Receptioniste NEXT en de medewerker met wijziging van de functie schriftelijk moeten hebben ingestemd. Opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie aan Receptioniste NEXT en medewerker voorleggen en schriftelijke instemming inwinnen, alvorens daaraan uitvoering te geven.
 4. Indien de terbeschikkingstelling van een medewerker eindigt, maar de medewerker wordt vervangen door een andere medewerker met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere medewerker zal de uurbeloning ten aanzien van die andere medewerker opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in lid a. en zal het opdrachtgevertarief daaraan worden aangepast.

Artikel 17. Verhoging van het opdrachtgevertarief als gevolg van loon-, lasten- en/of algemene kostenverhoging

Receptioniste-NEXT is gerechtigd het opdrachtgevertarief te verhogen met het volledige bedrag of het evenredige bedrag, voortvloeiende uit één of meer van onderstaande kostenverhogingen ten aanzien van de opgedragen detacheringarbeid:

 • verhoging van de uurbeloning van de medewerker ten gevolge van wijziging van een CAO waar medewerker onder valt of van de daarbij geregelde lonen, of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift, of ten gevolge van (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden;
 • verhoging van de kosten verbonden aan de detacheringarbeid ten gevolge van wijziging van een CAO waar medewerker onder valt of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift betreffende de arbeidsvoorwaarden van de medewerker in algemene zin;
 • verhoging van de kosten verbonden aan de detacheringarbeid ten gevolge van wijziging van het werkgeversaandeel betreffende premies sociale verzekeringswetten of van overige door Receptioniste NEXT te betalen premies en pensioenpremies (daaronder steeds begrepen verhoging van die premies op grond van verhoging van de gedekte risico’s);
 • verhoging van de kosten verbonden aan de detacheringarbeid ten gevolge van wijziging in de sociale lasten en/of fiscale wetgeving of ten gevolge van de invoering van nieuwe lasten of premies op grond van de wet, of een CAO waar Medewerker onder valt of enig verbindend voorschrift;
 • verhoging van de kosten in de ruimste zin des woord verbonden aan de detacheringarbeid voor de medewerker of voor Receptioniste NEXT wegens tewerkstelling in het buitenland.

Artikel 18. Bijzondere minimale betalingsverplichting

 1. Indien de medewerker zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de detacheringarbeid maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de detacheringarbeid aan te vangen, is de opdrachtgever tenminste gehouden aan Receptioniste NEXT te betalen het opdrachtgevertarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever jegens Receptioniste NEXT.
 2. Indien ingevolge de opdracht de omvang van de detacheringarbeid minder dan 15 uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de detacheringarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de detacheringarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever tenminste gehouden aan Receptioniste NEXT per oproep te betalen het opdrachtgevertarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens Receptioniste NEXT.

Artikel 19. Nota’s op basis van tijdverantwoording-formulier

 1. De nota’s van Receptioniste NEXT worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord gegeven uren in het online urenregistratieprgramme Shooble, welke de opdrachtgever binden.
 2. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat in Shooble het juiste aantal gewerkte uren en overuren alsmede – desgevraagd – de overeengekomen tarief- of functiegroep duidelijk en naar waarheid zijn ingevuld. In dit kader ziet de opdrachtgever tijdens het verrichten van de arbeid erop toe dat het aantal gewerkte uren en overuren niet overschrijdt hetgeen terzake bij opdracht of nadien is overeengekomen respectievelijk aangepast.
  1. Indien de medewerker de tijdverantwoording van de opdrachtgever betwist en de opdrachtgever niet is nagekomen zijn verplichtingen in lid b, is Receptioniste NEXT jegens de opdrachtgever gerechtigd:
 3. hetzij: de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek, die voor werknemers in dienst van de opdrachtgever geldt, indien partijen niet schriftelijk en uitdrukkelijk bij opdracht daarvan zijn afgeweken, met vermelding van de krachtens opdracht geldende arbeidstijd. In dat laatste geval is Receptioniste NEXT gerechtigd de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd overeengekomen bij opdracht genomen over de betreffende periode,hetzij: door een functionaris van Receptioniste NEXT – zoveel mogelijk gehoord de medewerker(en) en de betreffende functionaris(sen) in het bedrijf van de opdrachtgever – de gewerkte tijden bindend tussen partijen te doen vaststellen.
 4. Nota’s worden mede of tevens uitgeschreven betreffende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, die voortvloeien uit het bij de opdracht en/of de Algemene Voorwaarden bepaalde, maar niet zijn gerelateerd aan een tijdverantwoordingsformulier.

Artikel 20. Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Receptioniste NEXT ingediende nota voor gedetacheerde medewerker te voldoen binnen 14 kalenderdagen na verzending van de nota, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Uitsluitend betalingen aan Receptioniste NEXT zelf werken bevrijdend. Betalingen aan medewerker of het verstrekken van voorschotten aan medewerker zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. Indien een nota van Receptioniste NEXT niet binnen 14 kalenderdagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalandermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
 4. De in het bezit van Receptioniste NEXT zijnde doordruk of kopie van de door Receptioniste NEXT verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 5. Reclames omtrent enige nota moeten binnen zeven kalenderdagen na de dag van verzending van de nota schriftelijk bij Receptioniste NEXT zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
 6. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vordering zal steeds, zodra rechtsbijstand door Receptioniste NEXT is ingeroepen respectievelijk de vordering door Receptioniste NEXT ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 21. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

 1. Bij de werving, selectie en het ter beschikking stellen van medewerker aan opdrachtgevers neemt Receptioniste NEXT in acht de wettelijke bepalingen, een eventuele CAO waar toekomstig medewerker onder zal vallen, de opdracht en de toepasselijke (Algemene) Voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen.
 2. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-functie relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen detacheringarbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Receptioniste NEXT worden meegewogen.

Artikel 22. Algemene schadevergoeding

Indien opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht of uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt jegens Receptioniste NEXT of de medewerker is de opdrachtgever jegens Receptioniste NEXT gehouden aan Receptioniste NEXT te vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijk kosten van rechtsbijstand), die daaruit voor Receptioniste NEXT voortvloeit. Deze bepaling laat onverlet het recht van Receptioniste NEXT eventuele andere vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen, waaronder de vordering tot nakoming, en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van algemene gelding zowel ten aanzien van voorwaarden waarbij de schadevergoedingsplicht van opdrachtgever reeds afzonderlijk is geregeld, als bij voorwaarden waarbij dit niet het geval is. Onderhavige bepaling doet nimmer af van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 8

Artikel 23. Strekking voorwaarden

Indien één of meer bepalingen van de opdracht of deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

Artikel 24. Forumkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Receptioniste NEXT is gevestigd.

Wettelijke bepalingen

Hieronder volgt een uittreksel van de in de Algemene Voorwaarden aangehaalde wettelijke bepalingen.

Artikel 3:37 lid 1 BW

Tenzij anders is bepaald, kunnen verklaringen, met inbegrip van mededelingen, in iedere vorm geschieden, en kunnen zij in een of meer gedragingen besloten liggen.

Artikel 6:108 BW

 1. Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander jegens hem aansprakelijk is overlijdt, is die ander verplicht tot vergoeding van schade door het derven van levensonderhoud:
 2. aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner en de minderjarige wettige of onwettige kinderen van de overledene, tot ten minste het bedrag van het hun krachtens de wet verschuldigde levensonderhoud;
 3. aan andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was;
 4. aan degenen die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag, voorzover aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn voortgezet en zij redelijkerwijze niet voldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien;
 5. aan degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding, voor zover hij schade lijdt doordat na het overlijden op andere wijze in de gang van deze huishouding moet worden voorzien.
 6. Bovendien is de aansprakelijke verplicht aan degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene.
 7. Hij die krachtens de vorige leden tot schadevergoeding wordt aangesproken, kan hetzelfde verweer voeren, dat hem tegenover de overledene zou hebben ten dienste gestaan.

Artikel 7:658 BW

 1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
 2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.
 3. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de aansprakelijkheid van de werkgever kan niet te nadele van de werknemer worden afgeweken.
 4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

Artikel 7:690 BW

De detacheringovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

Artikel 7:691 lid 2 BW

In de detacheringovereenkomst kan schriftelijk worden bedongen dat die overeenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de werknemer door de werkgever aan de derde als bedoeld in artikel 690 op verzoek van die derde ten einde komt. Indien een beding als bedoeld in de vorige volzin in de detacheringovereenkomst is opgenomen, kan de werknemer die overeenkomst onverwijld opzeggen.

×

 

WhatsApp met ons

Klik hieronder op onze naam om te chatten!

× Werken bij NEXT?