Inleiding

Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en vertrouwelijk om te gaan met de gegevens die u bij ons achter laat. Receptioniste NEXT verwerkt op een aantal wijzen persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen wij onder andere uit welke persoonsgegevens het betreffen, welke grondslagen wij hebben om deze gegevens te verwerken en welke bewaartermijnen gehanteerd worden.

Wie zijn wij?

Wij zijn Ad Hoc Detachering BV handelend onder de naam Receptioniste NEXT. Samen met onze houdstermaatschappij Eos Nova zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement zullen we onszelf verder Receptioniste NEXT noemen. Receptioniste NEXT is de partner in gastvrijheid. Bij het uitvallen van de eigen receptionistes zorgt Receptioniste NEXT direct voor kwalitatieve vervanging.

Wij zijn gevestigd aan de Koninginnegracht 46-I, 2514AD in Den Haag. Heeft u naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen over het verwerken van persoonsgegevens, dan kunt u terecht bij onze manager. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@receptioniste-next.nl of te bellen met 070 – 24 00861.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Receptioniste NEXT verwerkt van verschillende groepen mensen verschillende soorten persoonsgegevens. Zo verwerken wij bij onze sollicitanten de sollicitatiegegevens, te denken valt aan een CV, een foto en naam- en adresgegevens.

Bent u bij ons in dienst of in dienst geweest dan hebben wij meer gegevens van u, het gaat dan bijvoorbeeld om arbeidscontracten, verklaringen omtrent loonheffing en loonstrookjes.

Bent u een (voormalig) klant dan hebben wij vaak uw naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer in ons systeem staan. Dezelfde gegevens bewaren wij als u een leverancier van ons bent.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Receptioniste NEXT mag alleen persoonsgegevens gebruiken om redenen die in de privacywetgeving staan. Deze redenen worden grondslagen genoemd. De verschillende grondslagen staan beschreven in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De belangrijkste grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn toestemming (artikel 6 lid 1 onder a AVG) en uitvoering van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 onder b AVG). Toestemming is bijvoorbeeld het geval bij het door middel van e-mailadressen verspreiden van nieuwsbrieven en het (langer dan vier weken) bewaren van sollicitatiegegevens. Het is altijd mogelijk om uw toestemming in te trekken, neem hiervoor contact op met Receptioniste NEXT (info@receptioniste-next.nl). De uitvoering van een overeenkomst is van toepassing bij het verwerken van persoonsgegevens van onze werknemers en bij onze klantrelaties.

Andere grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zijn het voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG) en het gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 onder f AVG). Deze twee grondslagen zijn van toepassing bij bijvoorbeeld klachtenafhandeling, een verzoek tot een recht (uit de AVG) en bij het plegen van acquisitie om oud klanten terug te winnen en nieuwe klanten te enthousiasmeren.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die u hebt opgegeven voor een sollicitatie bij Receptioniste NEXT zullen wij niet langer dan 1 maand bewaren, tenzij u toestemming heeft gegeven dat wij uw gegevens nog 1 jaar in portefeuille mogen houden.

Als u in dienst bent bij Receptioniste NEXT (of in dienst bent geweest) dan gelden er andere wettelijke bewaartermijnen, zoals een bewaartermijn van 7 jaar voor de Belastingdienst. De meeste gegevens worden echter niet langer dan 2 jaar door ons bewaard. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan strikt noodzakelijk en zullen de wettelijke termijnen niet overschrijden. Wilt u voor een specifiek persoonsgegeven weten wat de termijn van bewaring is, stuur dan een verzoek hiervoor in naar info@receptioniste-next.nl.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken als u klant bent of bent geweest, bewaren wij niet langer dan 4 jaar. De gegevens die wij verwerken naar aanleiding van een informatieverzoek of van een terugbelverzoek op de website worden maximaal 2 jaar bewaard.

Bent u leverancier of een andere betrokkene van Receptioniste NEXT dan worden uw persoonsgegevens nooit langer dan 2 jaar door ons bewaard.

Beveiliging

Receptioniste NEXT heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Receptioniste NEXT schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Uw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedereen een aantal rechten. De volgende rechten zijn omschreven in de AVG:

  • Recht op informatie: persoonsgegevens worden op verschillende wijze verwerkt binnen een organisatie. Wilt u weten hoe dat gaat bij Receptioniste NEXT, dan kunt u dat bij ons aanvragen en dan informeren wij u hierover.
  • Recht op inzage: uiteraard kunt u alle persoonsgegevens inzien die wij van u verwerken. Dit zullen wij dan ook per e-mail met u delen, tenzij u dit anders wenst.
  • Recht op rectificatie: ook kunnen wij uw persoonsgegevens aanpassen als deze onjuist zijn.
  • Recht op vergetelheid: indien u wilt dat wij (een deel van) uw persoonsgegevens wissen, dan kunt u dit bij ons aangeven. Het kan zijn dat een deel van de gegevens bewaard moeten blijven in verband met andere (wettelijke) doeleinde, zoals de administratieplicht (vanuit de Belastingdienst). Uiteraard zullen wij u daarover informeren.
  • Recht op bezwaar (verzet): u kunt op het verwerken van (een deel van) persoonsgegevens bezwaar maken.
  • Recht op overdraagbaarheid: wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen naar een andere organisatie of naar uzelf.

Wilt u meer weten over bovenstaande rechten of wilt u van één van deze rechten gebruik maken, neem dan contact met ons op via info@receptioniste-next.nl of via 070 – 24 00861.

Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen wij dat natuurlijk graag en vragen wij u hierover contact op te nemen met de manager van Receptioniste NEXT via info@receptioniste-next.nl of via 070 – 24 00861. U kunt hierover te allen tijde een klacht indienen bij de AP, hier leest u daar maar over.

Cookies

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer/smartphone/tablet (afhankelijke met welk device u de website bezoekt). Receptioniste NEXT gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Daarnaast stellen cookies ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website en ons recruitmentproces en deze aan te passen en te verbeteren. In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

U kunt aangeven alleen noodzakelijke cookies te plaatsen of u gaat akkoord met alle cookies. Door onze website te blijven gebruiken gaat akkoord met al onze cookies.

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst kunnen worden en hun functionaliteit:

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

Soort

rc::a

Google

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken.

Niet

HTML

Noodzakelijk

rc::c

Google

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.

Sessie

HTML

Noodzakelijk

CookieConsent

Cookiebot

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.

1 jaar

HTTP

Noodzakelijk

CookieConsentBulkSetting-#

Cookiebot

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor meerdere domeinen.

Niet

HTTP

Voorkeur

SnapABugHistory

Google

Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert in het geval van online hulp.

1 jaar

HTTP

Voorkeur

SnapABugRef

Google

Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert in het geval van online hulp.

1 dag

HTTP

Voorkeur

SnapABugUserAlias

Google

Slaat een unieke ID-reeks op voor elke chatsessie. Hierdoor kan de websitebeheerder eerdere problemen bekijken en opnieuw verbinding maken met de vorige supportmedewerker.

1 jaar

HTTP

Voorkeur

SnapABugVisit

Google

Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert in het geval van online hulp.

Sessie

HTTP

Voorkeur

_ga

Google

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

HTTP

Statistisch

_gat

Google

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

1 dag

HTTP

Statistisch

_gid

Google

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

HTTP

Statistisch

fonts

Google

Houdt speciale lettertypen bij die op de website worden gebruikt voor interne analyse. De cookie registreert geen bezoekersgegevens.

Sessie

HTML

Statistisch

ads/ga-audiences

Google

Gebruikt door Google AdWords om bezoekers te laten terugkeren en mogelijk te laten converteren op basis van online bezoekgedrag op andere websites.

Sessie

Pixel

Marketing

Vragen

Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Neem contact met ons op per e-mail op info@receptioniste-next.nl of via 070 – 24 00861.

Wijziging van Privacy Statement

Receptioniste NEXT behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De meest actuele versie (datum hieronder zichtbaar) kunt u daarom ook altijd op onze website terugvinden.

Den Haag, januari 2021.